U bent hier

Voorwaarden en clausules

Printvriendelijke versiePDF-versie

Door uw toegang tot deze site en zijn pagina's erkent u automatisch onderstaande voorwaarden te aanvaarden. Als u het niet eens bent met deze voorwaarden, wordt u vriendelijk verzocht deze site en zijn pagina's niet te raadplegen.

Ontvangen informatie

Alle informatie welke aan Bureau De Paepe scsprl doorgegeven wordt via deze website zal aanzien worden als en eigendom blijven van Bureau De Paepe scsprl, en Bureau De Paepe scsprl zal elk idee, concept, kennis van zaken of technische aangelegenheid, welke door een bezoeker bezorgd wordt via deze website, kunnen gebruiken voor elk doeleinde.

Bureau De Paepe scsprl zal niet gehouden zijn tot enige vertrouwelijkheidsverplichting betreffende doorgegeven informatie, behalve in de gevallen zoals overeengekomen met Bureau De Paepe scsprl, of in de gevallen zoals bepaald of voorzien bij wet.

Bureau De Paepe scsprl respecteert alle bepalingen van de Belgische wetgeving van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer, hierin begrepen het recht tot herziening en verbetering ervan voor elke bezoeker van deze website. Bijkomende informatie kan bekomen worden bij de Federale Overheid (wet van 8 december 1992).

Waarborgen

Alle informatie en materialen, met inbegrip van de teksten, grafieken, links en andere gegevens, zoals beschreven op deze website worden ter beschikking gesteld als dusdanig en volgens de beschikbaarheid. Bureau De Paepe scsprl geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie en deze materialen en verwerpt uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid voor wat betreft fouten of weglatingen in deze informatie en materialen.

In verband met de informatie en de materialen wordt geen enkele waarborg gegeven, noch stilzwijgend, noch uitdrukkelijk, noch wettelijk, inbegrepen maar niet beperkt tot de waarborgen van niet-aantasting van de rechten van derden, van titels, van verhandelbaarheid, van gepastheid voor een bepaald doel of vrijwaard van computervirussen.

Beperkte aansprakelijkheid

Bureau De Paepe scsprl kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige directe schade, voor onrechtstreekse schade ten gevolge van onderhavige voorwaarden, contractuele- of productaansprakelijkheid of voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade dan ook, zoals exploitatieverlies, verlies van winst, verlies van kans, (bedrijf)schade, bedrijfsstagnatie of (personeels-)kosten, zelfs indien deze zou voortvloeien uit een fout, veroorzaakt door het gebruik van de website (inclusief de technische werking of onbeschikbaarheid), virussen, zelfs indien de verantwoordelijken van Bureau De Paepe scsprl gewaarschuwd werden voor deze schade.

Hyperlinks naar andere internetsites zijn op uw eigen risico; de inhoud, nauwkeurigheid, uitgedrukte meningen en andere links voorzien door deze sites werden niet onderzocht, nagekeken noch doorgelicht of ondersteund door Bureau De Paepe scsprl.

Gebruik van informatie en materialen

De informatie en materialen opgenomen in deze pagina’s – en de termen, voorwaarden en beschrijvingen welke voorkomen – zijn onderhevig aan wijzigingen.

Uw toegankelijkheid tot bepaalde producten en diensten is afhankelijk van de beslissing van en de aanvaarding door Bureau De Paepe scsprl.

Onderwerp: 
Share